Hyppää sisältöön
Etusivu Tietosuoja Kumppanien henkilötietojen käsittely

Kumppanien henkilötietojen käsittely

1) Rekisterinpitäjä

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr (jäljempänä Hoas)
Y-tunnus 0116514-9
Pohjoinen Rautatiekatu 29, 00100 Helsinki
PL 799, 00101 Helsinki
Puh. (09) 5499 01

Yhteyshenkilö
Riitta Sorjonen, riitta.sorjonen[at]hoas.fi

2) Henkilötietojen käyttötarkoitus ja käsittelyn peruste

Edellytyksenä kumppaneiden toiminnalle Hoasin kiinteistöillä on, että saamme kumppaneiltamme näiden työntekijöitä ja/tai muita edustajia koskevat tarvittavat henkilötiedot. Henkilötietoja tarvitsemme sopimussuhteiden hallinnoinnin tarkoituksiin sekä mahdollistaaksemme kumppaneiden edustajien tai työntekijöiden näille osoitettujen tehtävien, kuten kiinteistöjen ja asuntojen rakennuttamisen, ylläpidon ja turvallisuuden varmistamisen, toteuttamisen.

Henkilötietojen käsittely perustuu Hoasin ja kumppanin väliseen sopimussuhteeseen tai Hoasin oikeutettuun etuun. Käsittelyperuste voi olla myös kumppanin tai kolmannen tahon, kuten muun kumppanimme oikeutettu etu, taikka Hoasia koskevan oikeudellisen velvoitteen noudattaminen.

3) Käsiteltävät henkilötiedot

Käsittelemme kumppaniemme työntekijöiden tai muiden edustajien henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä ilmoittamiemme käsittelyn tarkoitusten toteuttamiseksi. Tällaisia tietoja voivat olla etunimi ja sukunimi, titteli, henkilötunnus tai syntymäaika, työnantajan henkilökortin numero, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja työnantaja sekä lähiesimiehen nimi ja puhelinnumero.

4) Säännönmukaiset tietolähteet

Kumppaneiden työntekijöiden henkilötiedot saamme henkilöiltä itseltään tai heidän työnantajaltaan.

Kameravalvontatiedot tallentuvat automaattisesti henkilön saapuessa valvonta-alueelle kameran ollessa toiminnassa. Hoasin tietojärjestelmien käyttöä koskevat tiedot saamme henkilöltä itseltään tämän käyttäessä tietojärjestelmiä.

5) Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Henkilötietoja säilytetään valvotuissa ja vartioiduissa tiloissa. Tietoliikenneyhteydet henkilötietoja sisältäviin tietokantoihin suojataan yhteyden salauksella ja asianmukaisella autentikoinnilla. Tietokannat ja niitä käyttävät järjestelmät on suojattu teknisin ja hallinnollisin keinoin.

Henkilörekisterin käyttö edellyttää aina käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttöoikeudet määritellään roolikohtaisesti sen mukaan, mikä kulloinkin on kyseisen työntekijän tehtäväinhoidon kannalta välttämätöntä. Henkilöstö on koulutettu tietojen tietoturvalliseen käsittelyyn ja he toimivat salassapitovelvollisuuden alaisina. Henkilötietojen käsittelijän roolissa olevia kolmannen osapuolen organisaatioita sitovat kahdenväliset salassapitosopimukset.

6) Rekisteritietojen säännönmukainen luovutus

Securitas Oy:lle luovutamme säännönmukaisesti tiedot avainhuoneita käyttävistä yrityksistä ja niiden työntekijöistä. Muita henkilötietoja emme luovuta eteenpäin, ellei tietojen luovuttamisesta ole nimenomaisesti säädetty tai elleivät viranomaiset sitä nimenomaisesti edellytä.

7) Henkilötietojen säilytysajat

Säilytämme kumppaneidemme työntekijöiden henkilötiedot enintään kaksi vuotta toimeksiannon päättymisen jälkeen, minkä jälkeen ne siirretään historiatietoihin. Säilytysaikojen jälkeen asiakirjat tuhotaan asianmukaisesti.

Kameravalvonnan tietoja säilytetään enintään vuoden ajan, ellei mahdollisen oikeudellisen vaateen laatiminen, esittäminen tai puolustaminen edellytä pidempää säilytysaikaa.

8) Rekisteröidyn oikeudet

  • Oikeus tarkastaa itseä koskevat tiedot
  • Oikeus saada tieto korjatuksi ja poistetuksi sekä oikeus saada rekisterinpitäjä rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä
  • Oikeus vastustaa käsittelyä
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan esittämällä oikeuksien toteuttamista pyynnön henkilökohtaisesti tai kirjallisesti Hoasille. Kirjalliset oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt pyydämme toimittamaan asiakaspalveluumme sähköpostitse: privacy@hoas.fi tai postitse osoitteeseen Hoas, Tietosuoja, PL 799, 00101 Helsinki. Oikeuksien toteuttaminen vaatii henkilöllisyyden todentamista, ja rekisteröityä voidaan pyytää tarkentamaan pyyntöjään.

9) Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Kumppanin työntekijällä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (Tietosuojavaltuutettu, Ratapihantie 9, PL 800, 00521 Helsinki tai tietosuoja@om.fi) tai sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli hän katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.


Sinulla näyttäisi olevan mainosten estäjä päällä (esim. Ad Block).

Jotta voisimme taata että sivusto toimii oikein, suosittelemme laajennuksen ottamista pois päältä.