Skip to content
Etusivu Hoas Hallinto

Hoasin hallinto

Valtuuskunta on säätiön hallintoelin, joka valitsee tilintarkastajat ja voi nimetä enintään kolme jäsentä säätiön hallitukseen.

Hallitus huolehtii säätiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus ohjaa ja valvoo toimivaa johtoa ja vahvistaa säätiön strategian. Hallituksen alaisuudessa toimii työvaliokunta ja asuntojaosto.

Toimitusjohtaja vastaa säätiön toiminnasta ja tavoitteiden toteutumisesta sekä hallinnosta hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Asumisen yhteistyöelin toimii linkkinä Hoasin, asukkaiden sekä ylioppilaskuntien välillä.

Säätiön säännöt

Patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt helmikuussa 2021 Hoasin säännöt.

Tilinpäätös

Valtuuskunta

Valtuuskunta on säätiön hallintoelin, joka voi nimetä säätiön hallitukseen enintään kolme jäsentä sekä valita vähintään yhden tilintarkastajan tarkastamaan säätiön hallintoa ja tilejä seuraavalta vuodelta.

Säätiön valtuuskuntaan kuuluu 16 jäsentä ja 16 varajäsentä.

Säätiön valtuuskuntaan nimeävät

 • Helsingin yliopiston ylioppilaskunta viisi jäsentä ja viisi varajäsentä
 • Aalto-yliopiston ylioppilaskunta neljä jäsentä ja neljä varajäsentä
 • pääkaupunkiseudun muut ylioppilaskunnat yhden jäsenen ja yhden varajäsenen
 • Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta yhden jäsenen ja yhden varajäsenen
 • Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opiskelijakunta yhden jäsenen ja yhden varajäsenen
 • Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta yhden jäsenen ja yhden varajäsenen
 • pääkaupunkiseudun muut ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnat yhden jäsenen ja yhden varajäsenen
 • säätiön työntekijät yhden jäsenen ja yhden varajäsenen
 • asumisen yhteistyöelin yhden jäsenen ja yhden varajäsenen asukkaiden joukosta.

Valtuuskunnan jäsenet ja varajäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Valtuuskunnan varsinaisia kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous.

Kevätkokouksessa

 1. esitellään tilintarkastuskertomus
 2. vahvistetaan niiden ylioppilaskuntien, ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien ja muiden oppilaitosten opiskelijayhdistyksien nimet, joilla yhdessä on oikeus 12 §:n mukaisesti nimetä yksi jäsen säätiön hallitukseen. Näin vahvistettavien ylioppilaskuntien joukossa ei voi olla Helsingin yliopiston ylioppilaskuntaa eikä Aalto-yliopiston ylioppilaskuntaa.

Syyskokouksessa

 1. esitellään seuraavan tilikauden talousarvio ja toimintasuunnitelma
 2. esitellään tarvittaessa toiminnan pidemmän aikavälin suunnitelma
 3. nimetään tarvittaessa hallituksen jäsenet seuraavalle toimikaudelle 12 §:n mukaisesti  
 4. valitaan vähintään yksi tilintarkastaja tarkastamaan säätiön hallintoa ja tilejä seuraavalta vuodelta.

Hallitus

Hallitus huolehtii säätiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus ohjaa ja valvoo toimivaa johtoa ja vahvistaa säätiön strategian. Hallituksen alaisuudessa toimii työvaliokunta ja asuntojaosto sekä asumisen yhteistyöelin.

Hallitus vuonna 2021

Mikko Myllys, HYY, puheenjohtaja

Matti Kuronen, AYY, varapuheenjohtaja

Emmi Vuonio, HYY

Risto Karinkanta, HYY

Juhana Brotherus, AYY

Matti Tujula, muut ylioppilaskunnat ja ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnat ja oppilaitosten oppilasyhdistykset 

Juho Marttila, Asukkaat

Minerva Krohn, Helsinki

Henrik Vuornos, Espoo

Susanna Bruun, Vantaa

Hallituksen jäsenten valinnasta on lisätietoa säätiön sääntöjen 12 §:ssä.

Työvaliokunta ja asuntojaosto

Työvaliokunta ja asuntojaosto toimivat hallituksen alaisuudessa.

Työvaliokunnan tehtävänä on säätiön hallituksen sille luovuttaman toimivallan puitteissa valmistella hallituksessa käsiteltäviä asioita kuten toimintasuunnitelmaa, talousarviota, asuntojen tuotantoa ja hankintoja sekä toiminnan laaja-alaista suunnittelua.

Asuntojaoston tehtävänä on säätiön hallituksen sille luovuttaman toimivallan puitteissaseurata, valvoa ja valmistella

 • kiinteistöjen hoitoa, kunnossapitoa sekä talousarvion kunnossapito- ja lisähankintabudjetin valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevia asioita
 • valmistella esitykset talousarvion kunnossapito- ja lisähankintabudjetista ja perittävistä vuokrista
 • seurata ja kehittää asukastoimintaa
 • asumisoikeudentarkistuksen linjaukset ja mahdolliset ennakkotapausten käsittelyt

Asuntojaostoon hallitus valitsee neljä jäsentä, joista kaksi on asukkaiden edustajaa. Hallitus valitsee jaoston puheenjohtajan.

Asumisen yhteistyöelin

Asumisen yhteistyöelimessä asukkaat, Hoas ja ylioppilaskunnat tekevät yhdessä töitä sen eteen, että opiskelija-asuminen on helppoa ja mukavaa. Yhteistyöelimessä asukkaat voivat vaikuttaa asuinoloihin Hoasin kiinteistöissä. Kokouksissa otetaan kantaa esimerkiksi asuntojen kuntoon, kiinteistöjen ylläpitoon, piha-alueiden viihtyvyyteen, järjestyssääntöihin ja asumiskustannuksiin.

Asukkaat pääsevät vaikuttamaan myös siihen, miten määrärahoja jaetaan asukkaiden yhteiseen toimintaan. Millaisia tapahtumia ja yhteistekemistä Hoasin tulisi tukea ja miten esimerkiksi kerhotiloja kannattaisi varustaa ja kalustaa.

Yhteistyöelimessä asukkailla ja ylioppilaskunnilla on mahdollisuus kehittää opiskelija-asumista parhaaksi katsomaansa suuntaan. Yhteistyöelin on ajanut esimerkiksi kansainvälisten opiskelijoiden asemaa ja tuonut esille opiskelijoiden toimeentuloon liittyviä asioita.

Yhteistyöelin antaa suosituksia Hoasin hallitukselle.

Yhteistyöelin valitaan vuodeksi kerrallaan ja se kokoontuu kahdeksan kertaa vuodessa. Neljä kokouksista on keväällä ja neljä syksyllä. Kokousteemat vahvistetaan vuodeksi kerrallaan ensimmäisessä tapaamisessa.

Yhteistyöelimessä on yhdeksän asukasjäsentä, Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) edustaja, Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) edustaja, ammattikorkeakoulujen yhteisedustaja ja Hoasin edustaja.

Yhteistyöelimen puheenjohtaja on aina Hoasin asukas ja hän toimii asukasjäsenenä myös Hoasin hallituksessa.

Asumisen yhteistyöelimen edustajat 2021

Juho Marttila, puheenjohtaja, hallituksen asukasjäsen, asuntojaoston jäsen

Madli Mötlik

Harri Kivi

Claudia Kovacs

Santeri Kinnunen

Aki Kipponen

Ville Toivonen

Julia Harjanne

Asuntojaosto:

Risto Karinkanta

Matti Tujula

HYY:n, AYY:n ja muiden oppilasyhdistysten edustajat:

Matias Takala / Sophie Nyyssönen, HYY
 / Lauri Jurvanen, AYY
 Nimo Samatar/ Erica Alaluusua, Muut ylioppilaskunnat ja opiskelijakunnat

Hoasin toimiston edustajat

Tee asuntohakemus