Hoppa till innehållet

Boenderätt

Förutsättningen för att bo hos Hoas är examensinriktade studier på heltid i en läroinrättning efter grundskolan. När studierna avslutas eller avbryts upphör också boenderätten.

Kriterier för boenderätt

Hyresgästen är skyldig att meddela om väsentliga förändringar i studierna eller annan information som lämnats i samband med ingåendet av hyresavtalet, såsom byte av studieplats, avbrutna studier eller avlagd examen. När dina studier är på slutrakan kan du antingen själv säga upp din bostad med den normala uppsägningstiden på en månad eller också kan du meddela om saken till Hoas boendeservice. I det fallet säger Hoas upp ditt hyresavtal i enlighet med hyresvärdens uppsägningstid.

Hyresavtalet för tidsbegränsade avtal eller begränsad boenderätt förlängs inte om hyresgästen inte studerar på heltid.

Heltidsstudierna bevisas vid en kontroll av boenderätten, vars regler godkänns av Hoas styrelse eller ett av styrelsen utsett organ.

Hyresgästen förbinder sig också till att på begäran lämna information om giltigheten av de avtalsmässiga kriterierna och ge sitt medgivande till att hyresvärden kontrollerar studieinformationen med läroinrättningen. Att uppge felaktiga uppgifter kan leda till uppsägning eller hävning av avtalet.

Krävt antal studiepoäng

De som studerar i en vetenskaps-, konst- och yrkeshögskola ska avlägga minst 20 studiepoäng per kalenderår eller 40 studiepoäng per två kalenderår.

Studiepoängsgränserna hålls så låga för att studerande vid behov har en möjlighet att tillfälligt avlägga mindre studier. Normen är att i första hand beräkna studiepoängen för en period av två kalenderår. Syftet med detta är att garantera studenten flexibel tid att göra en avhandling (till exempel en magisteruppsats) och att tillfälligt minska hens studietakt, till exempel om hens hälsotillstånd tillfälligt försämras.

Kontroll av boenderätten

En del av hyresgästerna skickas vanligtvis en begäran om kontroll av boenderätten i början av året. Redogörelser begärs främst av hyresgäster vars studier enligt Hoas uppgifter är på slutrakan eller har avslutats. Kontroll av boenderätten utförs även slumpmässigt. Syftet med vårens kontroll av boenderätten är att frigöra bostäder för nya studerande på hösten genom att säga upp hyresavtal för de hyresgäster som avslutat eller avbrutit studierna. Hoas förbehåller sig rätten att genomföra kontroll av boenderätten också vid andra tidpunkter. I grundrenoverade fastigheter kan kontroll av boenderätten till exempel utföras för samtliga hyresgäster.

  • Om kriterierna för studieveckor och/eller -poäng inte uppfylls på grund av ett examensarbete, arbetspraktik, militär- eller civiltjänstgöring, moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet krävs ett intyg av den studerande (t.ex. ett utlåtande av övervakande lärare om arbetets längd, omfattning och beräknad utexaminering). Under vårdledighet förutsätter Hoas att studiepoäng avläggs enligt reglerna.
  • Också deltagande i styrelsen på heltid i någon av Hoas bakgrundsföreningar som fungerar i huvudstadsregionen (HUS, AUA, METKA, HELGA, LAUREAMKO, O´Diako, ASK, HUMAKO, SHS och Konstuniversitetets studentkår) kan beaktas som en orsak ifall poänggränsen inte fylls. I dessa fall krävs ett undertecknat intyg av organisationens huvudsekreterare eller ordförande.
  • Extra semestrar, resor, släktförpliktelser eller utbyten och praktik som inte har med studierna att göra är inte acceptabla orsaker till att studiepoängsgränsen inte uppnås.

Det ser ut att du har ad blocker aktiverad.

För att garantera korrekta funktioner på sajten, vi rekommenderar att deaktivera ad blocker.